ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
ม.9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คำสั่งจังหวัดเชียงราย
เรื่อง การมอบอำนาจของ ผวจ.
เรื่อง  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานของข้าราชการ/ลูกจ้างผู้บันทึกข้อมูล : ผู้ดูแลระบบ วันที่ : 16 ก.พ. 55 14:02 น.