นัดหมายงานผู้บริหารจังหวัดเชียงราย
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล
(ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย )
เริ่มสิ้นสุดกิจกรรมสถานที่
9:10  ออกรายการวิทยุ “รายการพัฒนาเชียงราย ตามนโยบายผู้ว่าฯ” ทางคลื่นความถี่ ๙๕.๗๕ MHz
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
11:00  บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จำนวน 500 ลิตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของจังหวัดเชียงราย
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
นายภาสกร บุญญลักษม์
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย )
เริ่มสิ้นสุดกิจกรรมสถานที่
9:30  ประธานประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย )
เริ่มสิ้นสุดกิจกรรมสถานที่
10:00  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย )
ไม่มีนัดหมายอื่น หรือปฏิบัติราชการตามปกติ
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ
(ปลัดจังหวัดเชียงราย )
เริ่มสิ้นสุดกิจกรรมสถานที่
9:30   ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
นายกฤษณะ พินิจ
(หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย )
เริ่มสิ้นสุดกิจกรรมสถานที่
9:30  ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย