นัดหมายงานผู้บริหารจังหวัดเชียงราย
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563

นายกฤษณะ พินิจ
(หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย )
เริ่มสิ้นสุดกิจกรรมสถานที่
9:30  ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย