นัดหมายงานผู้บริหารจังหวัดเชียงราย
ประจำวัน เสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562

นายประจญ ปรัชญ์สกุล
(ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย )
เริ่มสิ้นสุดกิจกรรมสถานที่
10:00  ออกรายการวิทยุ “รายการพัฒนาเชียงราย ตามนโยบายผู้ว่าฯ” ทางคลื่นความถี่ ๙๕.๗๕ MHz ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
18:00  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธ์ุไทยลื้อ ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด และร่วมรับประทานอาหารแบบชาติพันธุ์ไทยลื้อ และมอบรางวัลกิจกรรมประกวดการแต่งกายไทลื้อ ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย