เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

  ค้นหา
  เอกสาร
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ ปี2560 (31ก.ค.60)
สรุปผลการจัดสรรเงินรางวัลปี 54 ปรับปรุงใหม่
สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนเมษายน 2556
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน 2556
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เงินรางวัล 2554)
รายละเอียดตัวชี้วัด 2556
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง และสร้างสมานฉันท์
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
12345678910...