เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
ข้อมูลเว็บไซต์
ข้อมูลจังหวัดเชียงราย


ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดเชียงราย

6 มกราคม 2555โดย admin
 
fiogf49gjkf0d

นายณรงค์ศักดิ์    โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นายสมบูรณ์   ศิริเวช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นายภาสกร   บุญญลักษฒ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตั้งแต่อดีต

รายนามและตำแหน่ง

วาระ

เจ้าหลวงธรรมลังกา (ตำแหน่งเจ้าเมือง) พ.ศ. ๒๓๘๖ - ๒๔๐๗
เจ้าหลวงอุ่นเรือน (ตำแหน่งเจ้าเมือง) พ.ศ. ๒๔๐๗ - ๒๔๑๙
เจ้าหลวงสุริยะ (ตำแหน่งเจ้าเมือง) พ.ศ. ๒๔๑๙ - ๒๔๓๓
พระยารัตนาณาเขต (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด) พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๔๔๒
พระพลอาษา พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๔๔๕
หลวงอาษาภูธร พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๔๖
พระยารามราชภักดี พ.ศ. ๒๔๔๗ - ๒๔๕๐
พระยาอุดรกิจภูบาล พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๕๓
พระยารามราชเดช (ศุข ดิษยบุตร) พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๕๘
พระราชยา (เจิม ปันยารชุน) พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๐
พระยาราชดำรง (ผล ศรุตานนท์) พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๗๙
พระพนมครานุรักษ์ (ฮกไถ่ พิศาลบุตร) พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๘๒
พ.ต.อ. พระยานรากรบริรักษ์ พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๕
หลวงรักษ์นราธร (โชค ชมธวัช) พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๘๗
ขุนไตรกิตยานุกูล (อัมพร กิตยานุกุล) พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๘๙
นายชลอ จารุจินดา พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๐
ขุนวิสิฐอุดรการ (กรี วิสิฐอุดรการ) พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๑
ขุนสนิทประชาราษฏร์ พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๑
นายชลอ จารุจินดา พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๒
พ.ต.ท.ขุนวีรเดชกำแหง (ชม จารุสิทธิ์) พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๓
พ.ต.เล็ก ทองสุนทร พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗
พ.อ.จำรูญ จำรูญรณสิทธิ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๔๙๘
พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๐
พ.ต.อ.เนื่อง รายะนาค พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๑
นายเครือ สุวรรณสิงห์ พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๔
นายชูสง่า ไชยพันธุ์ (ฤทธิประศาสน์) พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๑๒
นายสิทธิ์ สงวนน้อย ๒๐ พ.ค. ๒๕๑๒ - ๓๐ เม.ย ๒๕๑๓
นายประหยัด สมานมิตร ๑ พ.ค. ๒๕๑๓ - ๒๐ ก.ย. ๒๕๑๓
นายศรศักดิ์ สุวรรณเทศ ๑ ต.ค. ๒๕๑๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๔
พล.ต.วิทย์ นิ่มนวล ๑ ต.ค. ๒๕๑๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๖
นายชุ่ม บุญเรือง ๑ ต.ค. ๒๕๑๖ - ๒๗ ส.ค. ๒๕๒๒
นายศักดา อ้อพงษ์ ๑ ต.ค. ๒๕๒๒ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๒๕
นายมนตรี ตระหง่าน ๑ ต.ค. ๒๕๒๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๘
นายอร่าม เอี่ยมอรุณ ๑ ต.ค. ๒๕๒๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๑
นายบรรณสิทธิ์ สลับแสง ๑ ต.ค. ๒๕๓๑ - ๓๐ เม.ย ๒๕๓๔
นายคำรณ บุณเชิด ๑ ต.ค. ๒๕๓๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙
นายวิจารณ์ ไชยนันทน์ ๑ ต.ค. ๒๕๓๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๒
นายสำเริง ปุณโยปกรณ์ ๑ ต.ค. ๒๕๔๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๔
นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงษ์ ๑ ต.ค. ๒๕๔๔ - ๒๗ ต.ค. ๒๕๔๕
นายนรินทร์ พานิชกิจ ๒๘ ต.ค. ๒๕๔๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๗
นายวรเกียรติ สมสร้อย ๑ ต.ค. ๒๕๔๗ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๔๙
นายอุดม พัวสกุล ๕ มิ.ย. ๒๕๔๙ - ๑๒ พ.ย. ๒๕๔๙
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ๑๓ พ.ย. ๒๕๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๐
นายปรีชา กมลบุตร ๑ ต.ค. ๒๕๕๐ - ๕ พ.ค. ๒๕๕๑
นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง ๖ พ.ค.๒๕๕๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒
นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓
นายสมชัย หทยะตันติ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ - ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๔
นายธานินทร์ สุภาแสน ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ - ๕ ต.ค. ๒๕๕๕
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ
นายบุญส่ง   เตชะมณีสถิตย์
นายณรงค์ศักดิ์    โอสถธนากร
๘ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย.