ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดเชียงราย

คำค้น  

[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พิมพ์/ดาวน์โหลดหน้านี้

จำนวน 11745 ประกาศ
จากในระบบทั้งหมด 11745 ประกาศ


โปรดทราบ : ทางศูนย์ฯเป็นเพียงผู้ติดประกาศเท่านั้น
หากท่านสนใจรายละเอียดของประกาศกรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศเมื่อรายการซื้อเอกสารยื่นซองชม
1 ธันวาคม 2560 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 6000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ 29 พฤศจิกายน 2560
ถึง
7 ธันวาคม 2560
8 ธันวาคม 2560 24
1 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงสรวย ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง จำนวน 9 โครงการ 43
1 ธันวาคม 2560 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 76 รายการ ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันธาตุ หมู่ที่ 4 บ้านสันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน 29 พฤศจิกายน 2560
ถึง
19 ธันวาคม 2560
20 ธันวาคม 2560 15
30 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (รถราง) ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 ที่นั่ง ไม่รวมทีนั่งคนขับและด้านข้างคนขับ 1 ธันวาคม 2560 13
30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ อบต.เทอดไทย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 2/2561 27 พฤศจิกายน 2560
ถึง
8 ธันวาคม 2560
8 ธันวาคม 2560 32
29 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 21 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองซอย 6R-LMC ฝายเชียงราย ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 7 ธันวาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560
ถึง
6 ธันวาคม 2560
17
29 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 23 รายการ ของงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (แก้มลิงหนองแดง) จ.เชียงราย 27 พฤศจิกายน 2560
ถึง
6 ธันวาคม 2560
7 ธันวาคม 2560 14
28 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C25/30 จำนวน 1 รายการ ของงานปรับปรุงคลอง 1R-LMC ฝายชัยสมบัติ ตำบลเวียงชัย 7 ธันวาคม 2560 24 พฤศจิกายน 2560
ถึง
6 ธันวาคม 2560
12
28 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C25/30 จำนวน 1 รายการ ของงานฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ 24 พฤศจิกายน 2560
ถึง
6 ธันวาคม 2560
7 ธันวาคม 2560 10
27 พฤศจิกายน 2560 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ รูปลูกบาศก์ 180 กก. ต่อ ตร.ซม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11
27 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อหินคลุก (ตาม Spec กรมชลประธาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
28 พฤศจิกายน 2560
29 พฤศจิกายน 2560 16
27 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ รูปลูกบาศก์ 180 กก. ต่อ ตร.ซม ด้วยวิธีปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
28 พฤศจิกายน 2560
29 พฤศจิกายน 2560 10
27 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลเวียงสรวย มีความประสงค์จัดจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 9 โครงการ 28
24 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา จำนวน 1 รายการ ของงานปรับปรุงคลอง 1R-LMC ฝายชัยสมบัติ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย 23 พฤศจิกายน 2560
ถึง
1 ธันวาคม 2560
4 ธันวาคม 2560 17
23 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 21 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองซอย 6R-LMC ฝายเชียงราย ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 22 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
1 ธันวาคม 2560 11
23 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 16 รายการ ของงานปรับปรุงคลอง 1 R-LMC ฝายชัยขสมบัติ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย 22 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
1 ธันวาคม 2560 15
23 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 18 รายการ ของงานปรับปรุงสะพานน้ำ กม. 0+626 และท่อลอดถนน กม. 0+627 ของคลองส่งน้ำคลองซอย 9L-RMC 21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
29 พฤศจิกายน 2560
30 พฤศจิกายน 2560 17
23 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 13 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปอกกลาง หมู่ที่ 5 บ้านปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น 21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
29 พฤศจิกายน 2560
30 พฤศจิกายน 2560 16
23 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 59 รายการ ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองซง 21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
12 ธันวาคม 2560
13 ธันวาคม 2560 13
22 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14 ธันวาคม 2560 28
12345678910...

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท pdf reader ในเครื่องก่อน
หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดาวน์โหลด Acrobat Reader หรือ Foxit Reader

ระบบศูนย์รวมข่าวประกวดราคา รุ่น beta test 0.1 since 2012

พัฒนาโดย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย