Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar


สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา            ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน จังหวัดเชียงราย   

:::  ป้ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36

:::  MV  มิตรภาพและความภาคภูมิใจ  “เจียงฮายเกมส์”

กิจกรรมผู้บริหาร.

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ

 

ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา โดย ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา สำนักงานจังหวัดเชียงราย

ข่าวประกวดราคาหน่วยราชการ

ข่าวประกวดราคาส่วนท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง บริหารจัดการ อื่นๆ

ดาวน์โหลด
ป้ายประชาสัมพันธ์

ความสามัคคีปรองดอง

ขอใช้สาธารณูปโภค

กพยจ.เชียงราย
เมนูด่วน
-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561(เล่มที่ 1)

-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561(เล่มที่ 2)

-รายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

-แบบมอบหมายหน้าที่การงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย( นายสมบูรณ์ ศิริเวช)

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th