เชียงรายปลอดภัย

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar


กิจกรรมผู้บริหาร.

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ

ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาหน่วยราชการ

ข่าวประกวดราคาส่วนท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง บริหารจัดการ อื่นๆ

ความสามัคคีปรองดอง

ขอใช้สาธารณูปโภค

กพยจ.เชียงราย

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการ

เมนูด่วน

แบบฟอร์มขอใช้งาน E-POC

รวมแผน 5 ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด (2563)

-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561(เล่มที่ 1)

-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561(เล่มที่ 2)

-รายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

© 2021 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th