admin

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมของศาลากลางจังหวัดเชียงราย98.6 KiB575

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562531.4 KiB30
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม118.3 KiB33

 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ รายเดือน

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
07. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม ย.6123.5 KiB24
05. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก พ.6125.3 KiB22
12. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ย.6125.3 KiB32
01. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต ค.6026.7 KiB30
03. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ ค.6024.7 KiB24
08. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ค.6123.9 KiB26
02. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ย.6026.0 KiB23
04. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม ค.6125.4 KiB24
09. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ ย.6123.7 KiB28
06. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี ค.6124.7 KiB20
10. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ค.6125.2 KiB24
11. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส ค.6125.5 KiB23

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ ศ 2534322.4 KiB72
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540138.3 KiB26
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ ศ 2539286.2 KiB36
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ ศ 2526245.0 KiB24

 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
อำนาจหน้าที่สำนักงานจังหวัด665.6 KiB41
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกรม5.2 MiB25
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล14.8 MiB1798
คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล26.0 MiB1869
รายการบัญชีฐานข้อมูลกลาง 45 ฐาน1.0 MiB443
รายการบัญชีฐานข้อมูลกลาง 32 ตัวชี้วัด460.5 KiB686
EPOC37.2 KiB516
ปัญหาIEศุนย์ข้อมูลกลาง(2)87.3 KiB724
Cr3334 255637.7 KiB474
ทำเนียบหัวหน้าส่วน051156406.0 KiB4470
แบบงบไม่เกิน10ล้านก่อนจัดหา94.0 KiB276
Spec Com 2557 Final491.0 KiB332
Spec Com58Full 18022558380.7 KiB534
หนังสือเวียน ก พ ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล1.3 MiB777
มอบอำนาจ E Marketl E Bidding869.1 KiB768
บันทึกส่งมอบงานในหน้าที่27.6 KiB1886
แบบสำรวจกล้อง CCTV 48.4 KiB498
คำสั่งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 2.6 MiB284
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9441
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2107
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB6994
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB716
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1132
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB552
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1032
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB448
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB487
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1569
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB325
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB768
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1024
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB877
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB870
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB363
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB1306
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB484
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB365
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB1144
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB1033
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB335
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB594
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB398
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB452
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB240
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB156
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB301
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 2556276.8 KiB624
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 25564.1 MiB901
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7 เดือนกรกฎาคม 25563.8 MiB476
ประชุมประจำเดือน 29 ส ค 56(3)4.0 MiB629
การประชุมหัวหน้าส่วน09814.3 KiB886
วาระการประชุม042557670.8 KiB406
New Document28.0 MiB716
Scan 20140822 141818106.6 KiB543
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ1.0 MiB752
August1.3 MiB816
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย1.3 MiB1051

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th