admin

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมของศาลากลางจังหวัดเชียงราย98.6 KiB682

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562531.4 KiB103
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม118.3 KiB97

 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ รายเดือน

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
07. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม ย.6123.5 KiB77
05. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก พ.6125.3 KiB76
12. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ย.6125.3 KiB102
01. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต ค.6026.7 KiB99
03. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ ค.6024.7 KiB85
08. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ค.6123.9 KiB75
02. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ย.6026.0 KiB87
04. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม ค.6125.4 KiB84
09. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ ย.6123.7 KiB76
06. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี ค.6124.7 KiB72
10. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ค.6125.2 KiB77
11. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส ค.6125.5 KiB81

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ ศ 2534322.4 KiB199
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540138.3 KiB76
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ ศ 2539286.2 KiB187
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ ศ 2526245.0 KiB67

 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
อำนาจหน้าที่สำนักงานจังหวัด665.6 KiB105
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกรม5.2 MiB76
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล14.8 MiB1930
คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล26.0 MiB1925
รายการบัญชีฐานข้อมูลกลาง 45 ฐาน1.0 MiB481
รายการบัญชีฐานข้อมูลกลาง 32 ตัวชี้วัด460.5 KiB732
EPOC37.2 KiB562
ปัญหาIEศุนย์ข้อมูลกลาง(2)87.3 KiB774
Cr3334 255637.7 KiB513
ทำเนียบหัวหน้าส่วน051156406.0 KiB6542
แบบงบไม่เกิน10ล้านก่อนจัดหา94.0 KiB318
Spec Com 2557 Final491.0 KiB370
Spec Com58Full 18022558380.7 KiB574
หนังสือเวียน ก พ ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล1.3 MiB818
มอบอำนาจ E Marketl E Bidding869.1 KiB807
บันทึกส่งมอบงานในหน้าที่27.6 KiB2037
แบบสำรวจกล้อง CCTV 48.4 KiB589
คำสั่งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 2.6 MiB329
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9555
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2162
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB7897
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB772
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1252
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB612
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1088
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB509
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB551
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1652
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB370
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB829
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1118
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB979
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB1050
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB437
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB1948
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB579
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB426
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB1490
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB1364
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB410
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB676
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB492
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB580
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB342
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB197
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB497
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 2556276.8 KiB687
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 25564.1 MiB1011
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7 เดือนกรกฎาคม 25563.8 MiB529
ประชุมประจำเดือน 29 ส ค 56(3)4.0 MiB677
การประชุมหัวหน้าส่วน09814.3 KiB986
วาระการประชุม042557670.8 KiB477
New Document28.0 MiB873
Scan 20140822 141818106.6 KiB603
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ1.0 MiB872
August1.3 MiB910
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย1.3 MiB1206

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th