admin

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมของศาลากลางจังหวัดเชียงราย98.6 KiB554

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562531.4 KiB17
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม118.3 KiB19

 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ รายเดือน

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
07. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม ย.6123.5 KiB16
05. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก พ.6125.3 KiB14
12. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ย.6125.3 KiB18
01. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต ค.6026.7 KiB20
03. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ ค.6024.7 KiB16
08. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ค.6123.9 KiB18
02. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ย.6026.0 KiB14
04. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม ค.6125.4 KiB14
09. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ ย.6123.7 KiB15
06. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี ค.6124.7 KiB15
10. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ค.6125.2 KiB16
11. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส ค.6125.5 KiB15

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ ศ 2534322.4 KiB51
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540138.3 KiB18
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ ศ 2539286.2 KiB24
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ ศ 2526245.0 KiB17

 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
อำนาจหน้าที่สำนักงานจังหวัด665.6 KiB33
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกรม5.2 MiB15
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล14.8 MiB1768
คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล26.0 MiB1858
รายการบัญชีฐานข้อมูลกลาง 45 ฐาน1.0 MiB436
รายการบัญชีฐานข้อมูลกลาง 32 ตัวชี้วัด460.5 KiB679
EPOC37.2 KiB510
ปัญหาIEศุนย์ข้อมูลกลาง(2)87.3 KiB717
Cr3334 255637.7 KiB467
ทำเนียบหัวหน้าส่วน051156406.0 KiB3639
แบบงบไม่เกิน10ล้านก่อนจัดหา94.0 KiB268
Spec Com 2557 Final491.0 KiB326
Spec Com58Full 18022558380.7 KiB526
หนังสือเวียน ก พ ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล1.3 MiB767
มอบอำนาจ E Marketl E Bidding869.1 KiB761
บันทึกส่งมอบงานในหน้าที่27.6 KiB1778
แบบสำรวจกล้อง CCTV 48.4 KiB473
คำสั่งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 2.6 MiB277
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9402
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2093
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB6620
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB707
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1061
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB545
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1021
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB441
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB480
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1529
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB319
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB762
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1005
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB850
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB837
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB354
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB1070
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB458
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB354
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB1044
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB950
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB313
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB567
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB383
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB429
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB229
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB151
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB259
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 2556276.8 KiB614
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 25564.1 MiB880
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7 เดือนกรกฎาคม 25563.8 MiB469
ประชุมประจำเดือน 29 ส ค 56(3)4.0 MiB619
การประชุมหัวหน้าส่วน09814.3 KiB863
วาระการประชุม042557670.8 KiB385
New Document28.0 MiB688
Scan 20140822 141818106.6 KiB536
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ1.0 MiB715
August1.3 MiB781
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย1.3 MiB1009

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th