information

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
1 แจ้งมอบอำนาจว15451.6 MiB990
2คำสั่ง71682.9 MiB1030
3ภาคผนวก ก2.8 MiB677
4ภาคผนวก ข312.5 KiB442
5 ผนวก ค160.5 KiB504
6 ผนวก ง255.7 KiB579
7 ผนวก จ272.2 KiB644
8 ผนวก ฉ336.6 KiB464
9 ผนวก ช179.8 KiB862

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th