thoddragon

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
561สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 255632.2 KiB108
571สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 255732.2 KiB88
581สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 255832.4 KiB91
591สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 255932.3 KiB91
601สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 256032.4 KiB97
562สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 255632.5 KiB91
572สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 255732.4 KiB101
582สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 255832.6 KiB95
592สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 255932.5 KiB93
602สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 256032.5 KiB92
563สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 255632.6 KiB91
573สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 255732.6 KiB91
583สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 255832.8 KiB94
593สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 255932.6 KiB87
603สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 256032.7 KiB94
564สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 255632.5 KiB91
574สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 255732.4 KiB101
584สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 255832.6 KiB90
594สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 255932.5 KiB95
604สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 256032.5 KiB106
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1785-25601.2 MiB868
1 ภาคผนวก ก869.3 KiB667
2 ภาคผนวก ข128.8 KiB461
3 ภาคผนวก ค1.1 MiB507
4 ภาคผนวก ง2.3 MiB443
6 ภาคผนวก ฉ6.5 MiB376
7 ภาคผนวก ช1.6 MiB415
8 ภาคผนวก ซ422.3 KiB408
5 ภาคผนวก จ4.2 MiB449
แก้ไขภาคผนวก จ หน้า ๑687.0 KiB283
แก้ไขภาคผนวก ก หน้า 2 ข้อ 4544.3 KiB241
ผู้รักษาราชการแทนผวจ2560550.4 KiB307
01คำสั่งมอบอำนาจจัดชื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ (130960)3.6 MiB856
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าฯ (ผวจ.นายประจญ ปรัชญ์สกุล)916.7 KiB79
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ก แนบท้าย5696-2561618.9 KiB74
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ข แนบท้าย5696-256169.5 KiB52
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ค แนบท้าย5696-2561894.8 KiB105
คำสังจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ง แนบท้าย5696-25611.7 MiB171
คำสังจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก จ แนบท้าย5696-25612.5 MiB56
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ฉ แนบท้าย5696-25615.5 MiB72
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ช แนบท้าย5696-25611.0 MiB92
คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ4.4 MiB80

 

ประกาศเกณฑ์คุณลักษณ์พื้นฐาน / แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แบบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ งบเกิน 5 ล้านบาท (ก่อนการจัดหา)1.4 MiB1128
แบบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ งบไม่เกิน 5 ล้านบาท (ก่อนการจัดหา)94.5 KiB503
แนวทางการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัด กระทรวงมหาดไทย118.7 KiB1710
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ ปี2559279.0 KiB190
ปรับแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน1แสน)2.9 MiB213
ประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ คอมพิวเตอร์ ปี 2560971.8 KiB178
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
สรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เชียงราย)4.9 MiB1105
แบบสรุปราชชื่อโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน12.7 KiB188
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน5.9 MiB223
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน128.6 KiB176
ระเบียบวาระ1/2560 (คณะกรรมการโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เชียงราย)135.1 KiB342
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์พืช287.8 KiB1041
ราคากลาง มาตรฐานพันธุ์สัตว์404.2 KiB412
ราคาไก่และสุกร49.5 KiB153
รายงานการประชุมครั้งที่ 252.0 KiB326
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB2475
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB3943
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB8790
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB521
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB368
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 (โครงการพัฒนาฯแยกตามยุทธศาสตร์ฯ)44.9 KiB227
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2560 (โครงการพัฒนาจังหวัด)256.5 KiB68
รายงานผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25603.8 MiB63
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2557-2560) ฉบับปี 25605.4 MiB305
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2561-2564) ฉบับปี 25617.8 MiB1191
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (เล่มที่ 1)1.0 MiB55
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ตารางสรุปคะแนน รอบ 12 เดือน ปี 2559 ( กพร. )53.4 KiB234

ข้อมูลสนับสนุน จาก สำนักงาน กพร.

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
Province Workshop - Chiangrai (กพร ) 3 มิ ย.591.6 MiB462
Province Workshop - Chiangrai (กพร ) 10 พ ค.591.9 MiB570

ข้อมูลสนับสนุน จาก กระทรวงมหาดไทย

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
1 แนวทางทำแผนพัฒนา 2561-2564 (19พค59)ก พ ร.1.3 MiB2332
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม200.7 KiB389
3 แนวทางการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาฯพ.ศ.2561 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด1.8 MiB700

ข้อมูลสนับสนุน จาก สำนักงานสถิติ

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
1Analysis Strategy And Variable4.9 MiB1397
3 Rice Analysis-31.3 MiB668
4 Tourism Analysis Template842.7 KiB712
5 Waste Analysis -final1.0 MiB549
6 Economic Analysis896.5 KiB259
7Information And Guidelines Plan Administrator 20173.0 MiB249

 

ประกาศเกณฑ์คุณลักษณ์พื้นฐาน / แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แบบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ งบเกิน 5 ล้านบาท (ก่อนการจัดหา)1.4 MiB1128
แบบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ งบไม่เกิน 5 ล้านบาท (ก่อนการจัดหา)94.5 KiB503
แนวทางการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัด กระทรวงมหาดไทย118.7 KiB1710
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ ปี2559279.0 KiB190
ปรับแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน1แสน)2.9 MiB213
ประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ คอมพิวเตอร์ ปี 2560971.8 KiB178

 

เอกสารการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

รายงานการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 

ผลการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th