Uncategorized

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมของศาลากลางจังหวัดเชียงราย98.6 KiB635

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562531.4 KiB73
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม118.3 KiB74

 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ รายเดือน

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
07. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม ย.6123.5 KiB57
05. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก พ.6125.3 KiB50
12. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ย.6125.3 KiB70
01. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต ค.6026.7 KiB72
03. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ ค.6024.7 KiB59
08. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ค.6123.9 KiB54
02. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ย.6026.0 KiB58
04. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม ค.6125.4 KiB57
09. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ ย.6123.7 KiB51
06. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี ค.6124.7 KiB51
10. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ค.6125.2 KiB51
11. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส ค.6125.5 KiB50

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ ศ 2534322.4 KiB159
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540138.3 KiB57
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ ศ 2539286.2 KiB84
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ ศ 2526245.0 KiB49

 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
อำนาจหน้าที่สำนักงานจังหวัด665.6 KiB73
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกรม5.2 MiB52
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th