ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

 

1. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)

2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวน)

3. รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.1 ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62 – มี.ค.63)

3.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

5.1 เอกสาร สงป.302/1

6. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

6.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงราย (รอบ 6 เดือน)

6.2 แบบรายงานกระทรวงมหาดไทย (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)

7. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7.1 รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7.2 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย

8.1 โครงการตามจุดเน็นการพัฒนาจังหวัด

8.2 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 2564

8.3 ประเด็นการพัฒนา ตอนที่ 1

8.4 ประเด็นการพัฒนาปี 2564 ตอนที่ 2

8.5 สถานการณ์จังหวัดเชียงราย

 

 

 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9770
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2276
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB9021
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB874
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1488
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB713
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1225
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB578
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB715
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1806
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB434
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB894
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1239
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB1112
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB1245
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB606
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB2843
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB718
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB501
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB2370
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB1742
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB528
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB839
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB588
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB752
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB515
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB263
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB603

© 2021 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th