ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB2964
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB6563
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB12016
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB1242
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB504
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 (โครงการพัฒนาฯแยกตามยุทธศาสตร์ฯ)44.9 KiB515
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2560 (โครงการพัฒนาจังหวัด)256.5 KiB281
รายงานผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25603.8 MiB212
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2557-2560) ฉบับปี 25605.4 MiB831
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2561-2564) ฉบับปี 25617.8 MiB6165
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (เล่มที่ 1)1.0 MiB167
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9441
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2107
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB6994
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB716
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1132
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB552
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1032
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB448
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB487
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1569
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB325
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB768
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1024
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB877
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB870
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB363
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB1306
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB484
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB365
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB1144
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB1033
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB335
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB594
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB398
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB452
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB240
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB156
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB301

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th