ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB3032
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB7122
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB12424
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB1305
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB525
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 (โครงการพัฒนาฯแยกตามยุทธศาสตร์ฯ)44.9 KiB630
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2560 (โครงการพัฒนาจังหวัด)256.5 KiB331
รายงานผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25603.8 MiB235
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2557-2560) ฉบับปี 25605.4 MiB912
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2561-2564) ฉบับปี 25617.8 MiB7326
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (เล่มที่ 1)1.0 MiB186
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9467
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2120
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB7212
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB724
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1158
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB561
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1041
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB460
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB497
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1587
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB333
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB779
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1047
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB895
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB899
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB374
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB1419
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB496
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB382
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB1240
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB1083
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB346
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB607
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB410
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB468
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB249
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB164
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB341

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th