ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB2741
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB4946
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB10445
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB1112
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB433
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 (โครงการพัฒนาฯแยกตามยุทธศาสตร์ฯ)44.9 KiB382
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2560 (โครงการพัฒนาจังหวัด)256.5 KiB143
รายงานผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25603.8 MiB134
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2557-2560) ฉบับปี 25605.4 MiB566
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2561-2564) ฉบับปี 25617.8 MiB3400
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (เล่มที่ 1)1.0 MiB117
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9322
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2058
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB6163
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB672
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB945
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB517
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB990
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB408
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB448
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1472
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB290
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB724
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB947
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB770
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB763
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB325
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB893
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB405
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB317
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB842
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB751
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB258
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB494
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB334
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB368
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB193
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB122
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB198

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th