ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB3193
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB8850
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB13099
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB1396
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB566
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 (โครงการพัฒนาฯแยกตามยุทธศาสตร์ฯ)44.9 KiB699
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2560 (โครงการพัฒนาจังหวัด)256.5 KiB402
รายงานผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25603.8 MiB272
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2557-2560) ฉบับปี 25605.4 MiB1165
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2561-2564) ฉบับปี 25617.8 MiB9693
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (เล่มที่ 1)1.0 MiB212
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9533
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2150
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB7739
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB757
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1224
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB594
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1077
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB499
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB533
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1637
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB357
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB817
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1101
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB955
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB1010
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB404
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB1843
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB412
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB1408
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB1258
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB393
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB659
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB471
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB554
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB294
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB187
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB476

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th