ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB2832
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB5364
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB10941
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB1160
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB465
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 (โครงการพัฒนาฯแยกตามยุทธศาสตร์ฯ)44.9 KiB437
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2560 (โครงการพัฒนาจังหวัด)256.5 KiB186
รายงานผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25603.8 MiB168
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2557-2560) ฉบับปี 25605.4 MiB653
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2561-2564) ฉบับปี 25617.8 MiB4164
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (เล่มที่ 1)1.0 MiB147
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9369
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2082
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB6373
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB696
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB997
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB535
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1010
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB430
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB474
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1503
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB309
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB752
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB985
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB825
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB807
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB341
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB974
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB434
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB337
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB925
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB863
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB281
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB541
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB366
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB402
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB214
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB142
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB237

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th