ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB3133
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB8313
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB12844
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB1381
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB552
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 (โครงการพัฒนาฯแยกตามยุทธศาสตร์ฯ)44.9 KiB686
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2560 (โครงการพัฒนาจังหวัด)256.5 KiB390
รายงานผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25603.8 MiB259
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2557-2560) ฉบับปี 25605.4 MiB1072
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2561-2564) ฉบับปี 25617.8 MiB8789
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (เล่มที่ 1)1.0 MiB201
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9508
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2141
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB7489
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB742
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1204
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB580
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1062
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB485
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB518
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1615
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB348
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB800
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1083
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB927
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB961
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB393
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB1707
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB537
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB399
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB1339
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB1178
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB375
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB642
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB446
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB530
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB274
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB175
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB426

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th