ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB2550
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB4214
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB9265
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB989
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB383
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 (โครงการพัฒนาฯแยกตามยุทธศาสตร์ฯ)44.9 KiB274
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2560 (โครงการพัฒนาจังหวัด)256.5 KiB91
รายงานผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25603.8 MiB85
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2557-2560) ฉบับปี 25605.4 MiB386
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2561-2564) ฉบับปี 25617.8 MiB1755
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (เล่มที่ 1)1.0 MiB72
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9248
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2007
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB5790
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB647
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB870
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB496
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB960
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB376
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB427
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1413
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB272
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB688
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB894
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB712
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB703
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB299
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB769
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB353
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB294
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB671
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB614
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB220
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB401
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB251
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB295
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB154
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB91
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB146

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th