ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB2875
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB5906
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB11385
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB1211
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB491
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 (โครงการพัฒนาฯแยกตามยุทธศาสตร์ฯ)44.9 KiB473
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2560 (โครงการพัฒนาจังหวัด)256.5 KiB234
รายงานผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25603.8 MiB189
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2557-2560) ฉบับปี 25605.4 MiB734
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2561-2564) ฉบับปี 25617.8 MiB5076
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (เล่มที่ 1)1.0 MiB158
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9402
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2093
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB6620
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB707
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1061
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB545
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1021
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB441
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB480
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1529
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB319
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB762
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1005
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB850
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB837
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB354
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB1070
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB458
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB354
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB1044
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB950
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB313
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB567
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB383
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB429
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB229
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB151
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB259

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th