ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB423
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB312
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB2017
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB2763
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB5906
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB68
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB48
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB66
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB814
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB405
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB159
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB268
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB167
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB215
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB605
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1311
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB584
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB263
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB1936
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB269
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB276
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB299
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB606
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB736
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB454
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB379
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB918
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB342
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB240
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB642
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB611
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9070
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB4983

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th