ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB2658
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB4617
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB9971
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB1068
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB405
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 (โครงการพัฒนาฯแยกตามยุทธศาสตร์ฯ)44.9 KiB344
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2560 (โครงการพัฒนาจังหวัด)256.5 KiB122
รายงานผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25603.8 MiB114
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2557-2560) ฉบับปี 25605.4 MiB474
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2561-2564) ฉบับปี 25617.8 MiB2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (เล่มที่ 1)1.0 MiB102
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9288
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2033
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB5972
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB657
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB910
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB503
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB971
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB390
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB438
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1447
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB278
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB709
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB931
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB741
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB730
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB309
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB824
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB380
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB306
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB743
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB679
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB235
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB444
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB309
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB335
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB178
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB107
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB169

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th