ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB324
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB204
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB1652
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB2217
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB4067
ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB743
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB274
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB102
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB170
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB100
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB141
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB517
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1221
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB514
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB218
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB1888
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB232
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB233
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB212
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB561
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB670
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB415
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB343
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB878
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB297
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB200
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB599
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB529
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB8920
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB4414

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th