ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

 

1. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)

2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวน)

3. รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.1 ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62 – มี.ค.63)

3.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

5.1 เอกสาร สงป.302/1

6. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

6.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงราย (รอบ 6 เดือน)

6.2 แบบรายงานกระทรวงมหาดไทย (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)

7. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7.1 รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7.2 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9589
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2177
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB8126
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB791
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1282
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB632
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1105
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB526
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB590
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1686
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB384
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB846
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1144
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB1011
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB1088
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB472
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB2059
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB613
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB443
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB1683
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB1439
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB437
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB705
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB516
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB608
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB393
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB210
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB524

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th