ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9300
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2044
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB6079
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB663
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB926
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB509
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB981
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB396
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB441
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1458
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB281
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB716
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB938
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB753
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB745
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB312
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB856
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB388
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB309
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB797
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB712
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB245
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB475
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB321
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB351
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB186
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB115
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB182

© 2019 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th