ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB87
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB59
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB84
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB828
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB452
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB175
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB308
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB186
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB235
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB639
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1336
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB625
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB272
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB1958
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB277
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB292
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB330
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB617
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB755
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB466
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB392
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB929
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB351
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB246
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB651
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB647
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9098
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB5203

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th