ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9199
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB1980
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB5568
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB631
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB806
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB482
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB945
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB365
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB413
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1380
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB259
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB667
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB865
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB677
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB662
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB290
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB705
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB321
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB284
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB522
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB543
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB195
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB362
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB218
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB264
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB121
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB75
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB112

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th