ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB45
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB32
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB37
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB778
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB341
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB127
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB235
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB144
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB174
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB563
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1261
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB245
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB1914
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB252
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB255
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB255
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB589
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB709
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB437
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB364
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB901
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB323
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB224
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB622
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB576
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9039
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB4671

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th