ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 2556276.8 KiB515
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 25564.1 MiB729
หนังสือเชิญประชุมหัวน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7 เดือนกรกฎาคม 25563.8 MiB401
ประชุมประจำเดือน 29 ส ค 56(3)4.0 MiB542
การประชุมหัวหน้าส่วน09814.3 KiB708
วาระการประชุม042557670.8 KiB274
New Document28.0 MiB528
Scan 20140822 141818106.6 KiB435
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ1.0 MiB536
August1.3 MiB629
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย1.3 MiB766
คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1785-25601.2 MiB808
1 ภาคผนวก ก869.3 KiB641
2 ภาคผนวก ข128.8 KiB441
3 ภาคผนวก ค1.1 MiB481
4 ภาคผนวก ง2.3 MiB432
6 ภาคผนวก ฉ6.5 MiB358
7 ภาคผนวก ช1.6 MiB398
8 ภาคผนวก ซ422.3 KiB395
5 ภาคผนวก จ4.2 MiB437
แก้ไขภาคผนวก จ หน้า ๑687.0 KiB276
0แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมของศาลากลางจังหวัดเชียงราย98.6 KiB391
แก้ไขภาคผนวก ก หน้า 2 ข้อ 4544.3 KiB235
561สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 255632.2 KiB104
571สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 255732.2 KiB84
581สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 255832.4 KiB88
591สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 255932.3 KiB89
601สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 256032.4 KiB95
562สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 255632.5 KiB89
572สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 255732.4 KiB98
582สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 255832.6 KiB92
592สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 255932.5 KiB90
602สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 256032.5 KiB89
563สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 255632.6 KiB88
573สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 255732.6 KiB89
583สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 255832.8 KiB92
593สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 255932.6 KiB83
603สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 256032.7 KiB91
564สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 255632.5 KiB88
574สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 255732.4 KiB99
584สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 255832.6 KiB87
594สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 255932.5 KiB93
604สรุปผลเรื่องร้องเรียน การจัดชื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 256032.5 KiB103
ผู้รักษาราชการแทนผวจ2560550.4 KiB297
01คำสั่งมอบอำนาจจัดชื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ (130960)3.6 MiB803
แบบฟอร์มส่งมอบงานตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ)62.0 KiB121
แบบฟอร์มส่งมอบงานตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์)62.0 KiB183
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าฯ (ผวจ.นายประจญ ปรัชญ์สกุล)916.7 KiB56
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ก แนบท้าย5696-2561618.9 KiB55
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ข แนบท้าย5696-256169.5 KiB39
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ค แนบท้าย5696-2561894.8 KiB49
คำสังจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ง แนบท้าย5696-25611.7 MiB123
คำสังจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก จ แนบท้าย5696-25612.5 MiB39
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ฉ แนบท้าย5696-25615.5 MiB43
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ช แนบท้าย5696-25611.0 MiB48
คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ4.4 MiB51
ผู้รักษาราชการแทนผวจ2560
ผู้รักษาราชการแทนผวจ2560
ผู้รักษาราชการแทนผวจ2560.pdf
550.4 KiB
297 Downloads
Details

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th