ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) สารบัญ 928.0 KiB3193
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 1 -26.3 MiB8850
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4ปี (2561-2564) ส่วนที่ 3 - 42.7 MiB13099
แบบฟอร์มจัดทำแผน(แบบ จ.3)58.0 KiB1396
แบบแสดงรายละเอียดโครงการ49.5 KiB566
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 (โครงการพัฒนาฯแยกตามยุทธศาสตร์ฯ)44.9 KiB699
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2560 (โครงการพัฒนาจังหวัด)256.5 KiB402
รายงานผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25603.8 MiB272
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2557-2560) ฉบับปี 25605.4 MiB1165
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด4ปี (2561-2564) ฉบับปี 25617.8 MiB9691
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (เล่มที่ 1)1.0 MiB212

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th