1. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)

2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวน)

3. รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.1 ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62 – มี.ค.63)

3.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

5.1 เอกสาร สงป.302/1

6. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

6.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงราย (รอบ 6 เดือน)

6.2 แบบรายงานกระทรวงมหาดไทย (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)

7. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7.1 รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7.2 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย

8.1 โครงการตามจุดเน็นการพัฒนาจังหวัด

8.2 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 2564

8.3 ประเด็นการพัฒนา ตอนที่ 1

8.4 ประเด็นการพัฒนาปี 2564 ตอนที่ 2

8.5 สถานการณ์จังหวัดเชียงราย

 

 

 

© 2021 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th