ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1785-25601.2 MiB808
1 ภาคผนวก ก869.3 KiB641
2 ภาคผนวก ข128.8 KiB441
3 ภาคผนวก ค1.1 MiB481
4 ภาคผนวก ง2.3 MiB432
6 ภาคผนวก ฉ6.5 MiB358
7 ภาคผนวก ช1.6 MiB398
8 ภาคผนวก ซ422.3 KiB395
5 ภาคผนวก จ4.2 MiB437
แก้ไขภาคผนวก จ หน้า ๑687.0 KiB276
แก้ไขภาคผนวก ก หน้า 2 ข้อ 4544.3 KiB235
ผู้รักษาราชการแทนผวจ2560550.4 KiB297
01คำสั่งมอบอำนาจจัดชื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ (130960)3.6 MiB803
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าฯ (ผวจ.นายประจญ ปรัชญ์สกุล)916.7 KiB56
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ก แนบท้าย5696-2561618.9 KiB55
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ข แนบท้าย5696-256169.5 KiB39
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ค แนบท้าย5696-2561894.8 KiB49
คำสังจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ง แนบท้าย5696-25611.7 MiB123
คำสังจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก จ แนบท้าย5696-25612.5 MiB39
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ฉ แนบท้าย5696-25615.5 MiB43
คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 5696/2561 ภาคผนวก ช แนบท้าย5696-25611.0 MiB48
คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ4.4 MiB51

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th