ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
01คำสั่งมอบอำนาจจัดชื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ (130960)3.6 MiB472
1 ภาคผนวก ก869.3 KiB446
2 ภาคผนวก ข128.8 KiB317
3 ภาคผนวก ค1.1 MiB330
4 ภาคผนวก ง2.3 MiB297
5 ภาคผนวก จ4.2 MiB317
6 ภาคผนวก ฉ6.5 MiB235
7 ภาคผนวก ช1.6 MiB274
8 ภาคผนวก ซ422.3 KiB282
คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1785-25601.2 MiB543
ผู้รักษาราชการแทนผวจ2560550.4 KiB207
แก้ไขภาคผนวก ก หน้า 2 ข้อ 4544.3 KiB170
แก้ไขภาคผนวก จ หน้า ๑687.0 KiB198

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th