ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ ศ 2534322.4 KiB159
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540138.3 KiB57
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ ศ 2539286.2 KiB84
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ ศ 2526245.0 KiB49

 

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th