BIKE FOR MOM

 

 

– ร่าง –

กำหนดการ

การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓  พรรษา

(BIkE  FOR  MOM)  ปั่นเพื่อแม่

จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘

********

เวลา  ๑๔.๐๐  น.         –  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อม  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เวลา  ๑๔.๓๐  น.         –  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  (นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ)  ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี

–  ประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์

–  ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  (คำนับ)

–  เปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ

–  ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  (คำนับ)  ลงจากเวที

–  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ  ของจังหวัดเชียงราย

เวลา  ๑๕.๐๐  น.         –  ประธานในพิธีปล่อยขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ  ออกจากศาลากลางจังหวัด

เชียงราย  ไปตามเส้นทางที่กำหนดตามลำดับ  ดังนี้

–  ศาลารอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ค่ายเม็งรายมหาราช

–  แยกเด่นห้า

–  วัดร่องขุ่น  (จุดพักน้ำ)

–  วกกลับเข้าถนนพหลโยธิน

–  หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ

–  ห้าแยกอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

เวลา  ๑๖.๓๐  น.         –  ขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

(สิ้นสุดระยะทางการปั่นจักรยาน  ๓๒  กิโลเมตร)

–  การจัดกิจกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติฯ

เวลา  ๑๘.๐๐  น.         –  ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติตั้งแถวหน้าพระบรม

ฉายาลักษณ์  ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  เทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

–  เสร็จพิธี

****************

© 2020 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th