Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา            ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน จังหวัดเชียงราย   

ป้ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36

กิจกรรมผู้บริหาร.

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ

 

ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา โดย ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา สำนักงานจังหวัดเชียงราย

ข่าวประกวดราคาหน่วยราชการ

ข่าวประกวดราคาส่วนท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง บริหารจัดการ อื่นๆ

ดาวน์โหลด
ป้ายประชาสัมพันธ์

ความสามัคคีปรองดอง

ขอใช้สาธารณูปโภค
เมนูด่วน
-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561(เล่มที่ 1)

-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561(เล่มที่ 2)

-รายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

-แบบมอบหมายหน้าที่การงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย( นายสมบูรณ์ ศิริเวช)

© 2018 จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-150180 / 053-177348 / 053-177336 มท 26225 อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th