ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลอง 9L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 รายการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาเลขที่ กสท สภ.(น)(สข.)/0561 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องโทรคมนาคม สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย จำนวน 1 งาน
ประกาศ อบต.แม่สลองนอก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
ประกวดราคาจ้างทำบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C19.5/24 จำนวน 1 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
สอบราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องโทรคมนาคม สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย จำนวน 1 งาน