ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2551
ประกวดราคาซื้อเข็มพืดเหล็กขนาด400X125 มม. ยาว 4ม. พร้อมติดตั้ง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อน้ำดีระบบประปาหมู่บ้าน หมู่21 บ้านใหม่ศรีร่มเย็น
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยโป่งแงะ
โครงการวางระบบท่อน้ำดีระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ศรีร่มเย็น
ประกาศเทศบาลแม่ขะจาย เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย