ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ ของงานซอมแซมหินเรียงท้ายฝายเชียงราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์
ประกวดราคาจ้างทำแพสูบน้ำ (แพเหล็ก) ขนาด 8 ตัน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โครงการหนองแรด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 242 รายการ
การประมูลจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่ 6 บ้านเกี๋ยงใต้ ตำบลห้วยซ้อ
ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบุญเรือง 3 หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยซ้อ