ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลห้วยซ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบต.ป่าแดด เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกเทท้ายเป็นรถกระบะบรรทุกติดเครน
ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงดัดแปลงรถกระบะบรรทุก เป็นรถกระบะบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมเกลี่ยและตบแต่ง ของโครงการแกล้มลิงหนองเต่า ตำบลดอนสิลา
ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 3L-RMC ช่วง กม.7+084-กม.8+216 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.02-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 49 รายการ ของงานฝายห้วยสะโง๊ะใต้พร้อมระบบส่งน้ำ