ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านป่าฮ่างงาม หมู่ 3 เชื่อมบ้านท่าหล่มสหมิตร หมู่ 11
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราสเลอรี่ซิล (Para Slurry Seal) ถนนสายบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 2
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่้อมสภาพ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C 17/21 จำนวน 1 รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ซอย 1 บ้านคึก หมู่ที่ 2