วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  • ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และติดตามประเมินผลการพัฒนางานจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
  • อำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
  • ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารราชการทั่วไปของจังหวัด

เป้าประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความเป็นธรรมตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน