ภาพรวมข้อมูลพืชเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2551
ภาพรวมผลผลิตสัตว์น้ำจากการเลี้ยงในบ่อดิน ปี 2550
ภาพรวมข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ปี 2551