กระดานข่าว
การประชุมสัมมนา "เวทีแลกเปลี่ยนความรู้จังหวัดเชียงราย ปี 2553"

จังหวัดเชียงรายกำหนดจัดการประชุมสัมมนา "เวทีแลกเปลี่ยนความรู้จังหวัดเชียงราย ปี 2553" ในวันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ฯ 3 องค์ความรู้ คือ 1.องค์ความรู้การจัดการคุณภาพลำไยตามมาตรฐาน GAP 2.องค์ความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสังคมประจำปี 3.องค์ความรู้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551


ผู้ดูแลระบบ 20 กันยายน 2553 09:40 น.
ข้อมูลความคิดเห็นของเนื้อหานี้
ยังไม่มีรายการความคิดเห็นในขณะนี้.