<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> Untitled Document

คู่มือการใช้งานระบบร้องทุกข์
(สำหรับผู้ร้องทุกข์)

แบบฟอร์มคำร้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
1. ส่วนสำหรับกรอกข้อมูลผู้ร้อง
2. ส่วนสำหรับข้อมูลเีกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการร้องเรียน(ในส่วนนี้กรุณากรอกให้ครบ)
3.ส่วนของไฟล์แนบ หากท่านต้องการแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบเรื่องร้องเรียน
สามารถแนบไฟล์รูปภาพ หรือเอกสารรูปแบบต่างๆได้ตามที่กำหนด


สามารถพิมพ์คำร้องได้โดยมีเครื่องมือช่วยเหลือคล้ายกับโปรแกรมพิมพ์เอกสารทั่วไปไฟล์เอกสารหรือรูปภาพที่แนบจะต้องเป็นไฟล์ที่กำหนด และมีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 300 kb


ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงกด ส่งคำร้อง


เมื่อกด ส่งคำร้อง แล้วจะปรากฏหน้ารายงานข้อมูลคำร้อง
ขอให้ท่านเก็ยรหัสคำร้องไว้หรือปริ้นท์หน้านี้เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อการดำเนินการต่อไป


ระบบรับเรื่องร้องทุกข์(x-Files) 1.0.5 b.01.2006
Power by puffychan(Pimonporn Malaiwong)
CPOC www.chiangrai.net